banner

REGULAMENTUL CONCURSULUI DE CREAȚIE A LOGO-ULUI PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

Capitolul I. CONCURSUL ȘI ORGANIZATORII CONCURSULUI

Art. 1 Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop selectarea logo-ului Președinției României a Consiliului UE, în contextul în care România va prelua, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019, responsabilitatea Președinției Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare şi „Concursul”).
Art. 2 Organizatorii concursului sunt Ministerul Educației Naționale (MEN), cu sediul în București, Str. Gen. Berthelot nr. 28-30, sector 1, și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) – Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, cu sediul în București, Aleea Modrogan nr. 14, sector 1, denumiți în continuare “Organizatorii”.

Capitolul II. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Art. 3 Concursul se va organiza și derula în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, care este obligatoriu, în mod necondiţionat, pentru toţi participanţii la concurs (denumit în continuare “Regulamentul”).
Art. 4 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului pe site-urile web ale MEN și MAE, precum şi prin orice alte modalităţi aflate la dispoziția organizatorilor, în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Capitolul III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Art. 5 La concurs poate participa orice persoană fizică, denumită în continuare „Participant”, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este elev în învățământul liceal sau este student în sistemul de învățământ superior, programul de studii de licență;
b) este cetăţean român și deţine un act de identitate valabil în scopul identificării, validării rezultatului şi înmânării premiului, în cazul în care acesta va fi declarat câştigătorul concursului;
c) nu este salariat şi/sau colaborator persoană fizică (având un contract în vigoare) al organizatorilor;
d) nu este soț sau rudă până la gradul al doilea, inclusiv cu membrii juriului sau cu orice alte persoane implicate în procesul de organizare a concursului;
e) se înscrie la concurs prin completarea Formularului de înscriere, care se poate descărca de aici (“Formularul de înscriere”);
f) trimite un email, la adresa concurslogopresro2019@edu.gov.ro, care să conțină: Formularul de înscriere, obligatoriu semnat de către participant/participanți, un fișier (“Fișierul”) în care să se regăsească logo-ul care să respecte cerințele din prezentul regulament (denumit în continuare “logo-ul” sau “proiectul”) și o copie a unui document valabil din care să rezulte calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ pentru anul școlar/universitar 2017-2018.
Art. 6 Înscrierea la concurs este gratuită.
Art. 7 Participanții se pot înscrie la concurs în mod individual sau în echipe, formate din max. 3 persoane.
Art. 8 Un participant se poate înscrie la concurs cu un singur logo, fie că participă în mod individual, fie că participă ca membru într-o echipă.
Art. 9 Participantul/participanții din Formularul de înscriere trebuie să fie autorul/autorii logo-ului.
Art. 10 Membrii juriului sau orice alte persoane implicate în procesul de organizare nu au voie să participe la acest concurs.

Capitolul IV. CONDIȚII ȘI SPECIFICAȚII PRIVIND LOGO-UL

Art. 11 Logo-ul va consta într-un ansamblu de semne grafice, litere, cifre sau imagini, care va reda dinamica modului în care domeniile de activitate selectate - cercetare şi inovare, IT&C, educație, turism, producţie şi dezvoltare industrială, energie, agricultură, cultură, sport - se sprijină şi depind unul de celălalt, reflectând, în egală măsură, istoria, cultura, tradiţiile, creativitatea, unicitatea şi apartenenţa României la valorile Uniunii Europene.
Art. 12 Logo-ul va avea o dimensiune de minimum 500 x 500 pixeli.
Art. 13 Logo-urile, precum şi orice materiale de follow-up şi/sau postări şi/sau statusuri ale participanților în mediile de socializare, indiferent de natura acestora: Art. 14 Logo-ul trebuie să fie trimis într-un format vectorial, iar tipurile de documente acceptate sunt: “pdf”, “eps”, “ai” sau “cdr”.
Art. 15 Fișierul în care se va regăsi logo-ul va avea maximum 8 MB.

Capitolul V. CALENDARUL CONCURSULUI

Art. 16 Concursul se va desfășura în perioada 27 septembrie – 7 noiembrie 2017, cu respectarea următoarelor termene:
a) Lansarea concursului: 27 septembrie 2017;
b) Înscrierea participanților la concurs și depunerea proiectelor: 27 septembrie 2017, ora 22:00 – 17 octombrie 2017, ora 23:59;
c) Prima etapă de selecție – alegerea de către juriu a listei scurte de 19 proiecte finaliste: 18 – 22 octombrie 2017;
d) A doua etapă de selecție – alegerea proiectelor câștigătoare: 23 – 30 octombrie 2017;
e) Anunțarea câștigătorilor: 3 – 7 noiembrie 2017;
f) Ceremonia de acordare a premiilor și expoziția câștigătorilor: 9 noiembrie 2017.

Capitolul VI. PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR CÂȘTIGĂTOARE

Art. 17 (1) Proiectele care îndeplinesc condițiile și termenele prevăzute la capitolele III, IV și V ale prezentului Regulament vor fi anonimizate și înaintate juriului responsabil de selecția proiectelor câștigătoare.
(2) Componența juriului va fi stabilită de către organizatori şi va reuni personalități și specialiști din domeniile: educație, arte plastice, publicitate, audiovizual, media etc.
(3) Deciziile juriului nu pot fi contestate, iar încercarea de influențare a membrilor juriului, de către candidaţi sau de către alte persoane interesate, atrage descalificarea candidaților.
Art. 18 Concursul va avea două etape de selecție, prevăzute la art. 19 și art. 20 din prezentul Regulament.
Art. 19 (1) Prima etapă de selecție vizează selectarea de către juriu a 19 logo-uri finaliste, conform următoarelor criterii de jurizare:
a) Relevanță pentru tema concursului;
b) Atractivitate;
c) Originalitate;
d) Funcţionalitate (vizibilitate și lizibilitate);
e) Adaptabilitate (pentru diferite medii și diferite produse);
(2) Cele cinci criterii de jurizare vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărui proiect. Membrii juriului desemnat de organizatori vor acorda fiecărui proiect câte un punctaj de la 0 la 10 pentru fiecare criteriu, care, însumate, vor reprezenta punctajul total al respectivului proiect.
(3) Punctajul maxim care poate fi obținut în această etapă este de 50 de puncte şi reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de toţi membrii juriului.
(4) Cele 19 logo-uri finaliste vor fi anunțate pe site-urile web ale organizatorilor.
Art. 20 (1) A doua etapă de selecție implică votarea de către public a celor 19 logo-uri finaliste, prin postarea acestora pe pagina de Facebook special creată de către MEN „CONCURS LOGO PRES RO 2019”. Logo-urile vor fi punctate pe baza reacțiilor exprimate de public pe pagina de Facebook menționată.
(2) Pentru punctare vor fi luate în calcul următoarele reacții: like, love, și wow. Reacțiile sad, haha și angry nu vor fi luate în calcul pentru punctare sau pentru alt scop.
(3) Pentru logo-ul care a primit cel mai mare număr de reacții se va acorda punctajul maxim de 50 de puncte, iar pentru celelalte logo-uri, punctajul se va calcula conform algoritmului: Nota (n) = (Număr reacții / Numărul cel mai mare reacții) x 50. Punctajul final obținut “n” va fi între 0 – 50 puncte. De exemplu, pentru cel mai mare număr de reacții - 200 reacții - vor fi acordate 50 de puncte. Pentru un Logo care a primit 75 de reacții, nota obținută va fi: n = (75/200) x 50 = 0,375 x 50 = 18,75 puncte.
(4) Punctajul maxim care poate fi obținut de un logo în baza reacțiilor pe Facebook este de 50 de puncte, aferente logo-ului care a primit cel mai mare număr de reacții.
(5) Desemnarea câștigătorilor se va realiza prin adunarea punctajelor din cele două etape de selecție.
(6) Punctajul maxim care poate fi obținut de un logo în cadrul concursului este de 100 de puncte.
Art. 21 Rezultatele finale vor fi anunțate în data de 3 noiembrie 2017 și vor fi făcute publice pe site-urile MEN și MAE prin toate mijloace aflate la dispoziția organizatorilor, inclusiv prin anunțarea câștigătorilor și participanților finaliști prin e-mail.

Capitolul VII. PREMII

Art. 22 Participanții ale căror logo-uri au obținut cele mai mari punctaje vor fi desemnați câștigători (denumiți în continuare „câştigătorii”).
Art. 23 Ministerul Educației Naționale va acorda 3 premii și 2 premii speciale, în valoare de: Art. 24 În cazul în care, indiferent de motiv, nu se va putea acorda premiul unuia dintre câştigătorii desemnați inițial, ulterior juriul va putea desemna câștigător pe participantul al cărui logo a obținut următorul cel mai mare punctaj, după câştigătorul desemnat inițial.
Art. 25 Câştigătorul trebuie să urmeze procedura indicată de organizatori pentru acordarea şi înmânarea premiului.
Art. 26 Câştigătorul are obligaţia să se prezinte în vederea identificării, acordării şi înmânării premiului, în termenul şi la adresa indicate de organizatori și să semneze documentele aferente acordării și/sau înmânării premiului; în caz contrar, organizatorii au dreptul să nu mai acorde premiul câştigătorului care nu respectă aceste obligaţii, organizatorii fiind exonerați de orice răspundere privind acordarea premiului în acest caz.

Capitolul VIII. LITIGII

Art. 27 Eventualele litigii apărute între organizatori și participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Capitolul IX. CLAUZE FINALE

Art. 28 În cazul în care vreuna din prevederile prezentului Regulament este și/sau devine nulă, ilegală, invalidă sau inaplicabilă, această nulitate, invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Regulamentului, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum prevederea nulă, nelegală, invalidă sau inaplicabilă nu a făcut parte din acest Regulament la data semnării lui.
Art. 29 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul şi/sau Concursul şi/sau drepturile de a suspenda, înceta, prelungi sau schimba elemente ale concursului, fără să solicite acordul participanţilor şi fără vreun drept de compensare pentru aceştia. Această precizare se referă la măsuri cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a concursului, condiţiile de participare la concurs, data de început şi data de sfârşit a înscrierilor; oricare dintre acestea urmează să intre în vigoare începând cu data afişării lor pe site-urile web ale organizatorilor.